Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMINKYOBCHODNÍ PODMÍNKY

Swagat s.r.o.

IČO: 247 85 261

zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174047Sídlo: Zličínská 388/3, Ruzyně, 161 00 Praha 6

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.swagat.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.swagat.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Tyto obchodní podmínky obsahují zvláštní ustanovení nebo výjimku z aplikace těchto obchodních podmínek, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatel“). 

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je seznámen s aktuálním zněním obchodních podmínek před odesláním objednávky.

5. Uzavřená smlouva v podobě potvrzené objednávky kupujícího včetně obchodních podmínek je po uzavření smlouvy zasílána na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

UŽIVATELSKÝ ÚČET 

1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

1Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, nebo do vyčerpání skladových zásob. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:  objednávaném zboží a jeho ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu potvrzením a dokončením objednávky Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Koubkova 262/11, 120 00 Praha 2

v hotovosti na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který se objeví na faktuře (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému nebo platební kartou

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do       dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Není-li při dodání zboží uvedeno jinak, je daňový doklad záručním dokladem  ke zboží.

 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

1Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. 

2. Vrátit zboží je možné na adresu, ze kterého byly odeslány, nebo na jakoukoliv jinou adresu provozovny prodávajícího nebo jeho sídlo. Při vrácení zboží bude kupní cena vrácena způsobem, kterým byla přijata (v hotovosti, nebo převodem na účet), jiným způsobem jen požaduje-li tak kupující. Způsob vrácení kupní ceny včetně případného čísla účtu k bankovnímu převodu uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. Při vrácení kupní ceny poštovní poukázkou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu manipulační poplatek. V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží s nákladem na jeho dodání při zakoupení v nejlevnější dostupné variantě. 

 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Prodávající dodává zboží kupujícímu osobním převzetím v místě sídla či provozovny prodávajícího nebo prostřednictvím poštovní či smluvní přepravy. V případě, že je způsob přepravy zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Poškození obalu zboží při dopravě může mít za následek poškození samotného zboží. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání, doporučujeme o tomto sepsat záznam do přepravního listu společně s pracovníkem přepravce. Na základě tohoto záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo může být dodán nový výrobek. Pozdní reklamace poškození zboží během přepravy nemusí být uznána. Podepsání přepravního listu kupujícím bez výhrad je považováno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň je i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené. Na pozdější reklamace škod způsobených dopravcem nebude bran zřetel a dojde k jejich zamítnutí.

5. Dodací lhůta začíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží, které je označeno „skladem“,  se prodávající zavazuje při osobní odběru předat kupujícímu, nebo zboží předat dopravci nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. U zboží na objednávku, nebo které je skladem u dodavatele, bude dodací lhůta přiměřeně k okolnostem prodloužena a o takové situaci bude Prodávající Kupujícího informovat.

6. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné předat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen v uvedených dodacích lhůtách, nejpozději do 30ti dnů od uzavření kupní smlouvy, zboží dodat kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

REKLAMACE

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které 

kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, práva: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, právo na odstoupení od kupní smlouvy.

3. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

1. Prodávající je oprávněn využít emailového kontaktu kupujícího získaný v souvislosti s prodejem zboží pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků. Kupující má možnost zrušit toto zasílání kdykoliv zrušit jednoduchým způsobem uvedeným v každém takto zaslaném obchodním sdělení a rovněž oznámením zaslaným na uvedenou kontaktní nebo emailovou adresu prodávajícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.12.2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.